ZAKRES CZYNNOŚCI

64Px 125

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności notarialnych, którym strony powinny zgodnie z przepisami prawa lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne, dokonywane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Do czynności notarialnych, zgodnie z art. 79 ustawy Prawo o notariacie, zalicza się:
• sporządzanie aktów notarialnych
• sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia
• sporządzanie poświadczeń
• doręczanie oświadczeń
• spisywanie protokołów
• sporządzanie protestów weksli i czeków
• przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych
• sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów
• sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów
• sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

 

Za dokonanie określonych czynności notariusze pobierają taksę notarialną, której maksymalne stawki określa Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 roku ze zm. 

Taksa notarialna to jedyne wynagrodzenie notariusza, stanowiące przychód kancelarii.

Notariusze pobierają również, a następnie odprowadzają na rzecz Skarbu Państwa i samorządów:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych,
  • podatek od darowizn,
  • opłatę sądową od wniosków o wpisy w księgach wieczystych zawartych w aktach notarialnych, którą odprowadzają na rachunki właściwych sądów rejonowych.

 

Za dokonanie tych czynności notariusze nie pobierają jakiegokolwiek wynagrodzenia.

Ponadto notariusze obliczają, pobierają i wpłacają na rachunki właściwych urzędów skarbowych podatek od towarów i usług (VAT) od pobranego wynagrodzenia – taksy notarialnej.